برگزاری کارگاه‌های آموزشی دکتر ناصرالمعمار در نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما

برگزاری کارگاه‌های آموزشی دکتر ناصرالمعمار در نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما

برگزاری کارگاه‌های آموزشی دکتر ناصرالمعمار در نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما با توجه به دعوت مسئولان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما، سه کارگاه دیجیتال مارکتینگ، برندینگ در صنعت دارو و برنامه ریزی استراتژیک در صنعت دارو در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایران...