آزمون کلموگروف-اسمیرونوف به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای داده های کمی است. فرض کنید نمونه ای از انداره های کمی در اختیار دارید و می خواهید تعیین کنید که آیا این نمونه از جامعه ای با توزیع نرمال بدست آمده است یا خیر؟ آزمون نرمال بودن یک توزیع یکی از شایع ترین آزمون ها برای نمونه های کوچک است که محقق به نرمال بودن آن شک دارد. برای این هدف آزمون آزمون کلموگروف-اسمیرونوف آزمون مناسبی است.

در نرم افزار SPSS از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف برای تطابق چهار توزیع مختلف نرمال، پواسن، نمایی و یکنواخت استفاده شده است. اساس آزمون کلموگروف-اسمیرونوف روش بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. فرض صفر می گوید که نمونه انتخاب شده دارای توزیع نرمال، (پواسن، نمایی یا یکنواخت) است. آزمون کلموگروف–اسمیرونوف برای تطابق توزیع، احتمال های تجمعی مقادیر در مجموعه داده هایتان را با احتمال های تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه می کند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، کلموگروف-اسمیرونوف نشان خواهد داد که داده های شما با یکی از توزیع های نظری مورد نظر تطابق ندارد. در آزمون کلموگروف-اسمیرونوف اگر معیار تصمیم گیری P-Value کمتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر رد می شود یعنی داده ها نمی توانند از یک توزیع خاص مانند نرمال، پواسن، نمایی یا یکنواخت باشند.