فلسفه انتخاب عنوان جوخه

جوخه، بیانگر روح تیمی حاکم بر اعضای IMCS است که همواره با سختکوشی و از خودگذشتگی، به پیشبرد اهداف مرکز و مشتریان آن می‌اندیشند.

درحال حاضر،مرکز راهکارهای یکپارچه مدیریت، دارای پنج جوخه فعال به نام‌های ققنوس (Phoenix)، ببر (Tiger)، عقاب (Eagle) ، دلفین (Dolphin) و جوخه کوسه (Shark) می‌باشد. شایان ذکر است جوخه پنجم   کار خود را در تاریخ ۱۲/۱۳ آغاز کرده است. در این قسمت به معرفی جوخه‌های IMCS می‌پردازیم:

  • جوخه ققنوس
  • جوخه ببر
  • جوخه عقاب
  • جوخه کوسه
  • جوخه دلفین